Obwodnica Brzozowa

Otwarcie obwodnicy Brzozowa

Zakończyliśmy budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok. Tym samym do użytku oddana została kolejna inwestycja tak potrzebna lokalnej społeczności. W tej ukończonej  już inwestycji jest wiele obiektów inżynieryjnych m.inn.:

- jedno-jezdniowa droga wojewódzka klasy „G”
- ciągi pieszo-rowerowe
- drogi dojazdowe
- rondo
- 2 mosty
- 3 wiadukty
- ekrany akustyczne do ochrony zabudowy mieszkaniowej
- ekrany przeciw-olśnieniowe
- przebudowane zostały kolidujące sieci i urządzenia uzbrojenia terenu
- oznakowanie poziome i pionowe.

Ochrona przed hałasem: Zamontowany został ekran akustyczny w miejscu podlegającym ochronie akustycznej o wysokości od 4 do 5 m i łącznej długości 2,91 km 

Ochrona środowiska - Ochrona przed zanieczyszczeniem wód: Wszystkie wyloty kanalizacji deszczowej posiadają osadniki do redukcji zawiesiny ogólnej oraz separatory do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń ropopochodnych i są wyposażone w osadniki piasku.