II etap Obwodnicy Skawiny

OBWODNICA SKAWINY ETAP II

OBWODNICA SKAWINY ETAP II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44

Miło nam poinformować, że 10.05 bieżącego roku rozpocznie się II etap budowy Obwodnicy Skawiny. Powstanie nowa droga klasy GP (główna przyspieszona) i będzie miała 2,2 km długości. Zacznie się od skrzyżowania z ulicą Energetyków i skończy na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego (droga krajowa nr 44). Nowy odcinek ma wyprowadzić ruch samochodowy z miasta i skomunikować tamtejsze tereny przemysłowe. II Etap ma w końcu doprowadzić do zakończenia tej inwestycji i wpięcia jej w dwóch miejscach do drogi krajowej nr 44 - do tego powstanie funkcjonalne rondo na skrzyżowaniu z ul. Krakowską, pozwalające płynnie przemieszczać się z obwodnicy w kierunku Krakowa - II Etap budowy Obwodnicy Skawiny kończy działania inwestycyjne na drodze krajowej nr 44 w zachodniej części aglomeracji krakowskiej (jednej z bardziej obciążonych tras w całej Małopolsce). Jest to więc inwestycja ważna dla setek tysięcy podróżujących tą drogą.

Poniżej czynności przewidziane w II Etapie budowy Obwodnicy Skawiny.

1. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót).
2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
3. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycji .
4. Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności.
5. Roboty ziemne (wykopy,nasypy).
6. Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy, drogach poprzecznych ( w tym wykonanie nawierzchni ograniczającej emisję hałasu na odcinkach o długości 700m ).
7. Budowa poboczy.
8. Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych.
9. Budowa obiektu mostowego nad linią kolejową, kanełem energetycznym i składowiskiem odpadów przemysłowych.

Skawina Most


10. Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę
11. Budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych dróg zbiorczych w razie konieczności.
12. Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzaniem wód opadowych do odbiorników.
13. Umocnienie skarp.
14. Budowa urządzeń ochrony środowiska
15. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenów.
16. Wykonanie nowej infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenie drogi, kanalizacji deszczowej.
17. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Na wszystkie przedsięwzięcia związane z obwodnicą Skawiny zarezerwowano ponad 60 mln zł.

Budowana będzie wykonana w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj" w konsorcjum VISTAL S.A., MOST sp. z o.o. ,Polbud Pomorze sp. z o.o..

Całość inwestycji zostanie wybudowana pod koniec 2018 r.